Elektrikli Araçlar İçin Yönetmelik

Kaynak: ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ

Elektrikli Araçlar İçin Yönetmelik, Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden mobil şarj üniteleri hariç olmak üzere, şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kanun Açıklama

Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı, elektrikli araçlara yönelik şarj ünite ve istasyonlarının kurulumuna, elektrikli araçlara elektrik enerjisi tedarikinin sağlanmasına, şarj şebekelerinin işletilmesine ve şarj hizmetlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Genel Kapsam:
Yönetmelik, elektrikli araçlara yönelik şarj üniteleri ve istasyonlarının kurulumunu ve işletilmesini kapsıyor.
Şarj şebekelerinin kurulması ve işletilmesini kapsamaktadır.
Ücretlendirme ağı operatörlerinin lisanslanması konusu ele alınmaktadır.
Ücretlendirme şebekesi operatörlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi.

İstisnalar:

Yönetmelik, yol yardım amacıyla elektrikli araçlara elektrik enerjisi sağlayan mobil şarj ünitelerini kapsamamaktadır.

Özellikler:
Yapısı ve işleyişi de dahil olmak üzere bir şarj ağının oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar.
Şebeke operatörlerinin ücretlendirilmesine ilişkin lisans gereksinimleri.
Ücretlendirme şebekesi operatörlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Hem şarj ağı operatörlerinin hem de şarj istasyonu operatörlerinin hak ve yükümlülüklerini özetlemektedir.
Ücretsiz erişim platformunun kurulmasına ve işletilmesine ilişkin prosedürleri tanımlar.

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi: Bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çıkarılan rehberi,
b) Birlikte çalışabilirlik: Şarj ağına bağlı veya bağımsız olarak çalışan şarj istasyonlarının, elektrik iletim veya dağıtım şebekeleri ile bunları destekleyen yazılım sistemlerinin etkileşimli, uyumlu ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını,
c) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden lisans sahibi tüzel kişiyi,
ç) Elektrikli araç: Hareket etmesinde tek başına veya destekleyici olarak elektrikli motor kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtını,
d) Halka açık şarj istasyonu: Tüm kullanıcıların fiziki erişimine açık şarj istasyonunu,
e) İç tesisat: Tüketim tesislerinde bağlantı noktasından sonra yer alan ve elektrik kullanıcısı sorumluluğunda bulunan elektrik tesisatını,
f) İlgili mevzuat: Elektrik piyasası ve şarj hizmeti piyasasına ilişkin Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararı ve lisansları,
g) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,
ğ) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
h) Kullanıcı: Elektrikli araç için şarj hizmeti alan kişiyi,
ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
j) Özel şarj istasyonu: Girişi kısıtlı olan yerlerde tesis edilen ve ticari faaliyet de yürütülebilen şarj istasyonunu,
k) Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç kullanıcısının şarj hizmetini belli avantajlar dahilinde edinmesi amacıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi ile yaptığı sözleşmeyi,
l) Serbest erişim platformu: Mevcut (Ek ibare:RG-28/7/2023-32262) halka açık tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan ve veri değişimi ile diğer işlemlerin standart protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum tarafından hazırlanan platformu,
m) Sertifika: Bir şarj ağı bünyesinde bir veya birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı işletmecisi nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi amacıyla Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından gerçek veya tüzel kişiye verilen yetki belgesini,
n) Şarj ağı: Elektrikli araçlara birden çok şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için oluşturulan ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistemi,
o) Şarj ağı işletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiyi,
ö) Şarj ekipmanı: Şarj ünitesinden elektrikli araca elektrik enerjisi aktarımı için kullanılan ekipmanı,
p) Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan ekipmanlarını şarj etmek üzere ticari amaçla ve bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu veya kablosuz enerji aktarımını,
r) Şarj istasyonu: Elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımının yapıldığı tesisi,
s) Şarj istasyonu işletmecisi: Şarj ağı işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara bu şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ş) Şarj ünitesi: Bir veya daha fazla sayıda kablolu veya kablosuz şarj bağlantısının sağlanabildiği, şarj hizmetinin sunulduğu fiziksel olarak tek bir üniteyi,
t) (Ek:RG-17/8/2023-32282) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi,
u) (Ek:RG-17/8/2023-32282) Yeşil şarj istasyonu: Şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar öncelikle ilgili mevzuattaki, ilgili mevzuatta tanımlanmamış olması halinde “TS 13909 sayılı Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar” standardındaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Şarj Ağı İşletmeci Lisansı, Muafiyetler ve Lisanslama Süreci
Şarj ağı işletmeci lisansı
MADDE 4- (1) Şarj ağı işletmeciliği Kurumdan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülür.
(2) Lisans hiçbir surette devredilemez. Ancak, aşağıdaki durumlar lisans devri sayılmaz:
a) Lisans sahibi bir tüzel kişi, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kurul onayı alınması kaydıyla 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla başka bir tüzel kişiye devredebilir.
b) Lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, Kurul tarafından gerekçelerin uygun bulunması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilir.
(3) Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.
(4) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ve tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi tüzel kişiler, şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunamaz ve şarj hizmeti sunamaz.
(5) Piyasada ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak şarj ağı işletmeciliğinin yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

KANUN AÇIKLAMA

Bölüm 2: Şebeke Operatörü Lisansının Ücretlendirilmesi, Muafiyetler ve Lisanslama Süreci

Ücretli Ağ Operatörü Lisansı

Madde 4:

Ücretli Şebeke Operatörü Lisansının Kapsamı:

Şarj şebekesi operatörlüğü faaliyetleri Kurumdan alınan şarj şebekesi işletmecisi lisansı kapsamında yürütülmektedir.
Lisansın Devri:

Lisans normal şartlarda devredilemez.
Devredilemezliğin istisnaları şunlardır:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (Kurul) onayına bağlı olarak birleşme veya bölünme yoluyla devri.
b) Lisans sahibi tüzel kişinin bankalardan ve/veya finansal kuruluşlardan proje finansmanı alması durumunda, kredi sözleşmesi koşulları çerçevesinde bankalar ve/veya finansal kuruluşlar, teklif edilen başka bir tüzel kişiye lisans verilmesini Kurumdan talep edebilir. önerilen kuruluşun mevcut tüzel kişiliğin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülükleri üstlenmesi şartıyla onlar tarafından. Önerilen tüzel kişiye, gerekçelerin uygun görülmesi ve bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Kurul tarafından lisans verilecektir.
Mevzuata Uyum:

Kurumdan lisans alan kişi veya kuruluşların, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra diğer mevzuat hükümlerine de uyması gerekmektedir.
Elektrik Piyasası Katılımcılarına Yönelik Kısıtlamalar:

Elektrik piyasasında tarife düzenlemelerine tabi faaliyet lisansı sahibi kuruluşlar, şarj şebekesi işletmecisi lisansı başvurusunda bulunamaz ve şarj hizmeti veremez.
Uyumsuzluğun Yaptırımları:

Ücretlendirme şebekesi işlemlerinin piyasada ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığının tespiti halinde ilgili kişi veya kuruluşa Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanabilecek.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından, gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğin tehlikeye atıldığı durumlarda ulusal güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzenini bozabilecek kritik bilgi/veriler başta olmak üzere bilgi güvenliği risklerinin en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan rehber.

Birlikte çalışabilirlik: Birlikte çalışabilirlik, şarj ağına bağlı veya ondan bağımsız şarj istasyonlarının elektrik iletim veya dağıtım ağları ve destekleyici yazılım sistemleri ile etkileşimli, uyumlu ve etkili bir şekilde işbirliğini ifade eder.

Dağıtım şirketi: Belirlenmiş bir bölgede elektrik dağıtımı yapan lisans sahibi tüzel kişidir.

Elektrikli araç: Tahrik amacıyla elektrik motorlarını kullanan, dışarıdan elektrik enerjisi ile şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtıdır.

Halka açık şarj istasyonu: Tüm kullanıcıların fiziksel erişimine açık şarj istasyonu.

İç tesisat: Tüketim tesislerinde bağlantı noktası ötesinde, elektrik kullanıcısının sorumluluğunda olan elektrik tesisatlarıdır.

İlgili mevzuat: Elektrik piyasası ve ücretlendirme hizmeti piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, yönerge, kurul kararı ve lisansları kapsayan ilgili mevzuat.

İlgili şebeke işletmecisi: Konuya göre TEİAŞ, dağıtım şirketi veya sanayi bölgesi dağıtım lisansı sahibi olabilen ilgili şebeke işletmecisi.

Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu.

Kullanıcı: Elektrikli araç için şarj hizmeti alan kişi.

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Özel şarj istasyonu: Erişimin kısıtlı olduğu yerlerde kurulan, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği şarj istasyonu.

Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç kullanıcısı ile şarj şebekesi işletmecisi lisansı sahibi arasında, kullanıcının belirli avantajlarla ücretlendirme hizmeti almasına ilişkin sözleşmedir.

Serbest Erişim Platformu: Kamuya açık tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı görüntülenmesi için Kurum tarafından oluşturulan, canlı veri sağlayan, veri alışverişi ve diğer işlemler için standart protokol ve arayüzleri kolaylaştıran platform.

Sertifika: Bir gerçek veya tüzel kişi adına şarj ağı işletmecisi tarafından bir şarj ağı içerisinde bir veya daha fazla şarj istasyonunun kurulmasına veya işletilmesine ilişkin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından verilen sertifikadır.

Şarj Ağı: Elektrikli araçların birden fazla şarj istasyonunda şarj hizmeti vermesi amacıyla şarj ağı operatörü tarafından oluşturulan sistem.

Şarj ağı işletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına şarj ağına erişim hakkı vererek şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağını işleten lisans sahibi tüzel kişidir.

Şarj Elektrikleri: Elektrik enerjisinin şarj ünitesinden elektrikli araca aktarılmasında kullanılan ekipmanlardır.

Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü, kondansatör vb enerji depolama ekipmanlarının şarj edilmesi amacıyla ticari amaçla yapılan kablolu veya kablosuz enerji aktarımıdır.

Şarj istasyonu: Elektrikli araçlar için kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımının yapıldığı tesis.

Şarj istasyonu işletmecisi: Şarj şebekesi operatöründen aldığı sertifika kapsamında yerinde şarj istasyonlarını işleten, bu şarj istasyonunda üçüncü kişilere şarj hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişidir.

Şarj ünitesi: Bir veya daha fazla kablolu veya kablosuz şarj bağlantısının sağlanabildiği, şarj hizmeti sunan fiziksel ünitedir.

Yenilenebilir enerji kaynağı garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye sağlanan elektrik enerjisinin, 1 MWh elektrik üretimine karşılık gelen belirli bir miktar veya yüzdesinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilip ihraç edildiğini gösteren elektronik belgedir.

Yeşil şarj istasyonu: Şarj hizmetlerinde kullanılan elektriğin tamamı için, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikasına sahip şarj istasyonu.

Muafiyetler
MADDE 5- (1) Her ne ad altında veya yöntemle olursa olsun ticari faaliyet göstermeyen özel şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kendi ihtiyacı için kurduğu şarj ünitelerinin bir şarj ağına bağlanmaları zorunlu değildir.
Lisans başvuru usulü
MADDE 6- (1) Lisans almak için; Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden başvuruda bulunulur.
(2) Başvuruda bulunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunacak yetkilisinin bilgilerini Kuruma yazılı olarak sunar. Kurum, bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlar.
(3) Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişinin;
a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, asgari sermayesinin Kurulca çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenen tutardan az olmaması,
b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,
zorunludur.
Lisans başvurularının alınması, incelenmesi ve değerlendirmeye alınması
MADDE 7- (1) Başvuru sırasında tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulma tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurulardaki eksikliklerin, konu hakkında ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı tüzel kişiye bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında Kuruma sunulan belgeler ile lisans alma bedeli iade edilir.
(2) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya birinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınmış sayılır.
(3) Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişiler doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
(4) Lisans başvurusunun değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamı taşımaz.
Lisans başvurularının sonuçlandırılması
MADDE 8- (1) Lisans başvurusuna ilişkin yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
(2) İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile şarj ağı işletmeci lisansı verilir ve lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı, tescilli markası ve lisans süresi Kurumun internet sayfasında duyurulur.
(3) Değerlendirmeye alınan lisans başvurusu en geç otuz gün içerisinde karara bağlanır ve alınan karar ilgiliye tebliğ edilir.
Lisansta asgari olarak yer alacak hususlar
MADDE 9- (1) Lisansta asgari olarak;
a) Lisans sahibinin ticaret unvanı ile tescilli markası,
b) Lisans yürürlük tarihi ve lisans süresi,
c) Kurul tarafından uygun bulunan diğer hususlar,
yer alır.

KANUN AÇIKLAMA

Muafiyetler

Madde 5:

Ticari olmayan amaçlarla özel şarj istasyonları işleten kurum veya kişiler ile kişisel ihtiyaçları için şarj ünitesi kuran kullanıcıların şarj ağına bağlanma zorunluluğu yoktur.
Lisans Başvuru Prosedürü

Madde 6:

Lisans alabilmek için başvuru sahibinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak EPDK Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.
Başvuruyu yapan tüzel kişinin, elektronik ortamda başvuru yapacak yetkilinin bilgilerini yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerekir. Kurum, bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde belirtilen tüzel kişi için elektronik başvuru yetkisini belirler.
Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin:
a) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş ve Kurum tarafından usul ve esaslara göre belirlenen asgari sermayeye sahip olmak, Kurumun belirlediği ilkeler.
b) Anonim şirket olarak kurulması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören paylar dışındaki tüm payların nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmesi amaçlananlar dışında hamiline yazılı pay ihraç etmemesi gerekir.
Lisans Başvurularının Alınması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 7:

Başvuru sırasında tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin şartlara uygun olarak sunulup sunulmadığının incelenmesi, başvuru tarihini takip eden on iş günü içinde tamamlanır. İlgili mevzuata uygun olmayan başvurularda eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bilgi verilir ve eksikliklerin giderilmesi için kendisine bildirim tarihinden itibaren on beş iş günü süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, başvuru sırasında Kuruma sunulan belgeler ve lisans ücreti iade edilir.
Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olduğu tespit edilen başvurular, başvuru tarihi veya eksikliklerin giderildiğini gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınmış sayılır.
Lisans Başvurularının Sonuçlandırılması

Madde 8:

Lisans başvurusunun değerlendirilmesi Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararıyla şarj şebekesi işletmecisi lisansı verilir ve lisans sahibinin ticaret unvanı, tescilli markası ve lisans süresi Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Değerlendirilen lisans başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve karar ilgiliye bildirilir.
Lisansın Asgari İçeriği

Madde 9:

Lisansın minimum içeriği şunları içerir:
a) Lisans sahibinin ticaret unvanı ve tescilli markası.
b) Lisansın yürürlük tarihi ve lisans süresi.
c) Kurulca onaylanan diğer hususlar.

KANUN

Lisansın yürürlüğe girmesi
MADDE 10- (1) Lisans, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
Lisans bedelleri
MADDE 11- (1) Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma işlemleri ile yıllık lisans bedellerinden oluşur.
(2) Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın aralık ayı sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında ilan edilir. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
(3) Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile lisans alma bedelleri peşin ödenir.
(4) Yıllık lisans bedeli lisans sahiplerinin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürüttükleri şarj hizmeti faaliyetine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katsayının çarpılmasıyla hesaplanır.
(5) Yıllık lisans bedeli bir sonraki yılın 31 Temmuz tarihine kadar Kurum hesabına yatırılır.
(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.
(7) Yıllık lisans bedellerinin ödenmesi gereken süre içerisinde Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.
(8) Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, Kurum tarafından resen yapılan tadiller ile mevzuat değişikliklerinin ve uygulamalarının gerektirdiği tadiller için lisans tadil bedeli alınmaz.
(9) Lisans alma bedelleri ile tadil bedellerinde, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak Kuruma sunulduğu tarihte geçerli bedeller esas alınır.
(10) Bir başvuruyla aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir.
Lisans süresi ve süre uzatımı
MADDE 12- (1) Lisans en fazla 49 yıla kadar verilir.
(2) Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
(3) Süre uzatım talebi, (Mülga ibare:RG-28/7/2023-32262) lisans sahibinin Kuruma başvurması suretiyle lisans tadil başvurusu şeklinde yapılır ve lisans süresinin uzatılması halinde Kurum internet sayfasında ilan edilir.
(4) Süre uzatım talebinin değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar Kurum tarafından belirlenir.

KANUN AÇIKLAMA

Lisansın Başlaması

Madde 10:

Lisans, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerli olur.
Lisans ücretleri

Madde 11:

Lisans ücretleri, lisans alma, lisansta değişiklik yapma, ikinci lisans verme ücretlerini ve yıllık lisans ücretlerini içerir.
Gelecek yılın lisans ücretleri her yılın Aralık ayı sonuna kadar Kurum tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Lisans ücretlerinde değişiklik olması halinde geçerli ücret, ön ödeme gerektiren işlemlerde başvuru tarihinde, diğer işlemlerde ise başvuru sürecinin sonuçlandığı tarihte geçerli olan ücrettir.
Lisans değişiklikleri, mükerrer lisans verilmesi ve lisans alınmasına ilişkin tüm ücretlerin önceden ödenmesi gerekmektedir.
Yıllık lisans ücreti, lisans kapsamında yürütülen ücretlendirme hizmeti faaliyetine ilişkin lisans sahiplerinin yıllık gelir tablolarında yer alan net satış tutarının her yıl Kurulca belirlenen katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Yıllık lisans ücretinin izleyen yılın 31 Temmuz tarihine kadar Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren ilk beş yıl için yıllık lisans ücreti alınmaz.
Yıllık lisans ücretlerinin süresi içinde Kurum hesabına yatırılmaması halinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme cezası uygulanır. ödenecek miktara kadar.
Maddi hatalardan kaynaklanan değişiklikler, Kurum tarafından resen yapılan değişiklikler veya mevzuat ve uygulama değişikliklerinin gerektirdiği değişiklikler için değişiklik ücreti alınmaz.
Lisans başvuru ücretleri ve değişiklik ücretlerinde, bilgi ve belgelerin tam ve doğru olarak Kuruma sunulduğu tarih esas alınır.
Aynı lisans için tek başvuruda birden fazla değişiklik talebi yapılması durumunda yalnızca tek değişiklik ücreti ödenir.
Lisans Süresi ve Uzatımı

Madde 12:

Lisans en fazla 49 yıl süreyle verilir.
Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine, lisans süresinin bitiminden itibaren ve belirlenen azami lisans süresi dikkate alınarak uzatılabilir.
Uzatma talepleri, lisans sahibi tarafından lisans değişiklik başvurusu yoluyla yapılır ve lisans süresinin uzatılması halinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Uzatma taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin kriterler Kurum tarafından belirlenir.

KANUN

Lisans tadili
MADDE 13- (1) Lisans, lisans sahibinin talebiyle veya Kurumca resen tadil edilebilir. Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest piyasayı veya rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez.
(2) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içerisinde lisans sahibi, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadil edilmesini talep etmek zorundadır.
(3) Lisans tadil başvurusu Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğuna ilişkin inceleme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurulardaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde, başvurunun yapılmamış sayılacağı lisans sahibine bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde başvuru yapılmamış sayılır ve lisans sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında Kuruma sunulan belgeler ile lisans tadil bedeli iade edilir.
(4) Lisans tadil başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılır.
Lisansın sona ermesi
MADDE 14- (1) Lisans, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer veya;
a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla başka bir tüzel kişiye devri haricinde, lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi,
c) Lisans sahibinin talebi,
ç) Lisans verilmesine esas şartların kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen otuz gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi,
d) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi,
e) Şarj ağının, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen sürede oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması,
durumlarında Kurul kararıyla sona erdirilir.
(2) Lisans sahibi, faaliyetini sona erdirmesinden en az iki ay önce sertifika verdiği şarj istasyonu işletmecilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
(3) Lisansın sona ermesi halinde şarj ağı işletmecisince düzenlenen sertifikalar da kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

KANUN AÇIKLAMA

Lisans Değişikliği

Madde 13:

Lisans, lisans sahibinin talebi üzerine veya Kurum tarafından resen değiştirilebilir. Lisans sahibinin talebi üzerine yapılan değişikliklerin serbest piyasayı veya rekabet koşullarını bozucu hükümler içermemesi gerekir.
Lisansta kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasına veya lisansa bilgi eklenmesi veya çıkarılmasına ihtiyaç duyulması halinde, lisans sahibi bu durumun ortaya çıkmasından veya lisans sahibinin durumu öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kuruma başvuruda bulunmak zorundadır. bunu öğrenir, gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlar.
Lisans değişikliği başvurusu Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgelerin eksiksizlik ve uygunluğunun incelenmesi, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasından itibaren on iş günü içinde tamamlanır. Eksikliklerin tespiti halinde başvuru sahibine bildirim tarihinden itibaren on beş iş günü süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurunun geri çekilmesi halinde başvurunun yapılmamış olduğu kabul edilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurunun geri çekilmesi halinde başvuru yapılmamış sayılır ve lisans sahibi tarafından talep edilmesi halinde Kuruma sunulan belgeler ile lisans değişiklik ücreti iade edilir.
Lisans değişikliği başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
Lisansın Feshi

Madde 14:

Lisans süresi sona erdiğinde bildirimde bulunulmaksızın veya aşağıdaki durumlarda lisans otomatik olarak sona erer:
a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi,
b) Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla devri hariç, lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi,
c) Ruhsat sahibinin talebi üzerine,
ç) Ruhsat verme şartlarının kaybolduğunun tespit edildiği durumun bildirimini takip eden otuz gün içinde durumun düzeldiğini gösteren geçerli bir belgenin ibraz edilmemesi,
d) Lisansın verilmesi aşamasında, lisansta kayıtlı olan belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün, belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi,
e) 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde şarj şebekesinin oluşturulmaması veya oluşturulduktan sonra bakımının yapılmaması,
Lisans Kurul kararıyla sona erdirilir.
Lisans sahibi, faaliyetini sonlandırmadan en az iki ay önce, sertifika verdiği istasyon işletmecilerine durumu bildirmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Lisansın sona ermesi durumunda ücretlendirme şebekesi işletmecisi tarafından verilen sertifikalar da otomatik olarak geçerliliğini kaybeder.

KANUN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şarj Ağı, Lisans Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
Şarj ağı
MADDE 15- (1) Şarj ağı, şarj ağı işletmecisinin işlettiği ve şarj ağı işletmecisi tarafından düzenlenen sertifikalar kapsamında işletilen halka açık ve ticari faaliyet yürütülen özel şarj istasyonlarından oluşur.
(2) Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturur. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet yollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması zorunludur.
(3) Şarj ağına bağlı her bir şarj istasyonunda, bulunması halinde AC güçteki şarj ünitelerinin en az birinin TS EN 62196-2 standardında tanımlanan Tip-2 şarj soketiyle; bulunması halinde DC güçteki şarj ünitelerinin en az birinin TS EN 62196-3 standardında tanımlanan birleşik şarj sistemi (Combo-2) ile donatılmış olması zorunludur. AC güçteki şarj üniteleri Tip-2 şarj soketiyle veya araç konektörü ile donatılarak hizmete alınabilir.
(4) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağını ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan şartlara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Şarj ağını ikinci fıkrada belirlenen sürede oluşturmayan veya oluşturduktan sonra koruyamayan lisans sahiplerinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde gerekli şartları sağlaması ve bu şartların sağlandığına dair Kuruma bildirimde bulunması zorunludur.
(5) Kurum, şarj ağının coğrafi kapsayıcılığını, şarj istasyonlarının yaygınlığını ve 31 inci madde uyarınca hazırlanan projeksiyonu dikkate alarak, şarj ağı işletmecilerine, belirli yerlerde ve belirli sayıda şarj istasyonu kurma da dahil olmak üzere ticari ve teknik zorunluluklar ve özel şartlar getirebilir. Şarj ağı işletmecisinin talep etmesi halinde, bu kapsamda kurulan şarj istasyonu için gerekli taşınmaz temini işlemleri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları kapsamında yürütülür. Bu kapsamda kurulan şarj istasyonlarının yatırım finansmanı dahil toplam maliyetleri şarj hizmeti fiyatının belirlenmesinde hesaba katılabilir. Kurum ihtiyaç olması halinde konuya ilişkin usul ve esasları belirler.

KANUN AÇIKLAMA

Şarj Ağı:

Madde 15:

Şarj ağı, verilen sertifikalar kapsamında şarj ağı operatörü tarafından işletilen, kamuya açık ve ticari olarak işletilen özel şarj istasyonlarından oluşur.
Lisansın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde şarj şebekesi işletmecisi, en az elli şarj ünitesi ve en az beş farklı bölgedeki şarj istasyonlarından oluşan bir şarj şebekesi kurar. Şarj şebekesindeki şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki karayolları ve devlet yollarındaki şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin DC gücünün 50 kW ve üzeri olması zorunludur.
Şarj ağındaki her şarj istasyonunda, varsa TS EN 62196-2 standardında tanımlanan Tip-2 şarj prizine sahip en az bir adet AC gücünde şarj ünitesi bulunmalıdır. Varsa en az bir DC gücünde şarj ünitesinin TS EN 62196-3 standardında tanımlanan Kombine Şarj Sistemi (Combo-2) ile donatılması gerekmektedir. AC güç şarj üniteleri, Tip-2 şarj soketi veya araç konnektörü ile donatılmış olarak hizmete alınabilir.
Şarj şebekesi işletmecisi, şarj şebekesini ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Belirlenen süre içerisinde şarj şebekesini oluşturmayan veya oluşturulduktan sonra bakımını yapmayan lisans sahipleri, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın otuz gün içinde gerekli şartları yerine getirerek bu şartlara uyulduğunu Kuruma bildirmek zorundadır.
Kurum, şarj ağının coğrafi kapsamını, şarj istasyonlarının yaygınlığını ve 31. madde kapsamında hazırlanan projeksiyonu dikkate alarak şarj ağı işletmecilerine, şarj istasyonlarının belirli yerlerde ve bölgelerde kurulması da dahil olmak üzere ticari ve teknik gereklilikler ve özel koşullar getirebilir. belirli bir sayı. Bu kapsamda kurulan şarj istasyonunun, şarj şebekesi işletmecisi tarafından talep edilmesi halinde taşınmaz edinim işlemleri Kanunun 19’uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca gerçekleştirilir. Bu kapsamda kurulan şarj istasyonlarının yatırım finansmanı dahil toplam maliyetleri, şarj hizmet bedelinin belirlenmesinde dikkate alınabilecek. Kurum gerekli gördüğü takdirde bu konuya ilişkin usul ve esasları belirleyebilir.

KANUN

Şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 16- (1) Şarj ağı işletmeci lisansı, lisans sahibine;
a) Ülke genelinde şarj hizmeti sunma,
b) Şarj istasyonu kurma ve işletme,
c) Düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurma ve işlettirme,
ç) Kullanıcılar ile 29 uncu madde kapsamında sadakat sözleşmesi yapabilme,
d) 15 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında kurulacak şarj istasyonları için taşınmaz temini talebinde bulunma,
e) (Ek:RG-17/8/2023-32282) Kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında şarj hizmetine konu olan elektrik enerjisi için 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterebilme,
haklarını verir.
(2) Lisans sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanı sıra;
a) Şarj ağına bağlı şarj istasyonlarında 23 üncü maddede sayılan haller hariç sürekli, kaliteli ve kesintisiz şarj hizmeti sunmak,
b) Şarj hizmetini, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sağlamak,
c) Şarj ağına bağlı şarj istasyonlarında şarj ünitesiyle uyumlu soket yapısına sahip her türlü elektrikli araca şarj hizmeti sağlamak ve gerekli yazılımı, ekipmanı, donanımı bulundurmak,
ç) Şarj hizmeti fiyatını ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek, ilan etmek ve uygulamak,
d) Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında her ne ad altında olursa olsun ayrı bedel talep etmemek,
e) 19 uncu madde hükümleri çerçevesinde şarj istasyonlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli yönetim, denetim ve kayıt sistemini kurmak, işler halde tutmak, işletmek ve Kurum ile Kurum tarafından uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu sisteme ve şarj istasyonlarına erişimini sağlamak,
f) Belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, talep edilmesi halinde gerekli bilgi, belge ve benzeri materyalleri Kuruma veya Kurumun yetkilendirdiği kişilere vermek, Kurum görevlileri ile Kurum tarafından yetkilendirilen görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,
g) Şarj hizmeti sunumundan kaynaklanabilecek cana ve mala karşı maddi zarar ve ziyanı tazmin etmek için gerekli mali sorumluluk sigortalarını yapmak ve yaptırmak,
ğ) Kurum tarafından talep edilecek raporları hazırlamak ve yayımlamak,
h) Kurum tarafından belirlenen bilgileri kendi internet sayfasında ve varsa mobil uygulaması üzerinden yayımlamak,
ı) Lisans yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içerisinde serbest erişim platformunda yayımlanacak bilgileri zamanında, güncel, doğru ve eksiksiz olarak sağlayacak bir sistem kurmak,
i) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde bilgi güvenliğine ilişkin tedbirleri almak,
j) 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namına elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak,
k) Lisans işlemleri ile ilgili bedeller ile yıllık lisans bedellerini zamanında ve eksiksiz olarak Kuruma ödemek,
ile yükümlüdür.
(3) Lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan paylarda, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsile yetkili kişilerde değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:
a) Anonim şirketlerin halka açık hisselerindeki değişiklikler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan pay değişikliği olması halinde pay devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin kararın noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
c) Lisans sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerde değişiklik olması halinde yeni yetkili veya yetkililerin kimlik bilgilerinin ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi.
(4) Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hakları Kurumdan izin alınmaksızın üçüncü şahıslara devir, temlik ve rehin edilemez.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir